AS BHP Opole

 • Od ok. 15 lat pracuję w zawodzie Specjalisty ds. BHP i Inspektora ppoż., ponad 20 lat pracuję w zawodzie Specjalisty ds. Ochrony Środowiska, mam kwalifikacje Głównego Specjalisty ds. BHP.
 • Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciel, ukończyłam Wyższa Szkołę Pedagogiczną (Uniwersytet Opolski) na kierunku chemia.
 • Ukończyłam studia podyplomowe:
  1. Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy, WSZiA w Opolu.
  2. Zapobieganie pożarom i awariom, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.
 • Posiadam kwalifikacje i doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska i BHP (wg norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).
 • Jestem wykwalifikowanym inspektorem ochrony przeciwpożarowej - świadectwo nr SIOPA.55.2020.5.23, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 • Jestem wykładowcą przedmiotu Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami na Uniwersytecie WSB Merito Wrocław.
 • Jestem autorką licznych dokumentacji, ocen, opinii z zakresu ochrony środowiska dla firm i jednostek samorządowych; specjalizuję w zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami, BDO (baza danych o odpadach), monitoringiem środowiska.
 • Prowadzę stały nadzór BHP w firmach różnych branż, pomagam we wdrażaniu systemów zarządzania BHP i ochrony środowiska wg norm ISO.
 • Mam wielkie doświadczenie jako szkoleniowiec w dziedzinach BHP (szkolenia wstępne, okresowe, inne), ppoż., ochrona środowiska.
 • Wykonałam wiele audytów/ ocen działalności zakładów pod kątem zgodności działalności z przepisami BHP, ppoż.. i ochrony środowiska.
 • Jestem czynnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Opole.
Szkolenia BHP

Jestem BHP-owcem misyjnym, lubię swoją pracę, lubię pracę z ludźmi, kontakt z pracownikami, rozmowy z nimi. Lubię przekazywać wiedzę, praktyki, budować w firmach kulturę i świadomość odpowiedzialnej i świadomej bezpiecznej pracy.

Stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Staram się być nie tylko profesjonalnym BHP-owcem, ale i zaufanym doradcą pracodawcy oraz powiernikiem pracowników.

Na stałe współpracuję z doświadczonymi Specjalistami BHP, Ochrony Środowiska, Ochrony przeciwpożarowej, Inżynierami budowy maszyn. Razem tworzymy wspierający się zespół, który jest w stanie zaoferować kompleksowe usługi z zakresu BHP, Ochrony Środowiska i ochrony przeciwpożarowej na najwyższym poziomie.

Zapraszam do współpracy.

Audyt BHP, ppoż., ochrona środowiska.

audyt bhp

Audyt to najlepszy sposób na ocenę organizacji, procesów, świadomości pracowników. Audyt nie służy wytykaniu błędów. To narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu Pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy i zarządzania środowiskiem w jego firmie. Audyt jest rodzajem kontroli mającej na celu sprawdzenie zgodności BHP, ppoż., ochrony środowiska z obowiązującymi przepisami i normami. Wdrożenie działań naprawczych skutecznie chroni przed niepożądanymi zdarzeniami (wypadki, straty materialne), nakazowymi lub losowymi przestojami w produkcji (np. po wypadku przy pracy lub po innym zdarzeniu), mandatami, wypłatami odszkodowań.

audyty bhp opole

Często w firmach słyszę to – u mnie jest wszystko OK, ja mam wszystko zrobione, kadrowa wszystkie te papiery ma i wszystko wie, a u mnie nigdy nie było wypadków to i nie ma żadnych zagrożeń, a odpadów to ja nie mam.

dokumentacja bhp

Sposób wykonania audytu – zawsze przyjeżdżam do zakładu, przeglądam dokumentację, rozmawiam z kierownictwem, pracownikami, robię przegląd pomieszczeń i stanowisk pracy, pomieszczeń socjalnych, magazynów, przyglądam się organizacji pracy, w kadrach przyjrzę się ważności i zakresowi badań lekarskich, popatrzę na zaświadczenia szkoleń BHP, obejrzę apteczki, maszyny itp.
Po audycie przedstawiam pracodawcy ocenę stanu aktualnego, z propozycjami działań korygujących, naprawczych i prewencyjnych. Razem z pracodawcą omawiam wyniki, zawsze omawiamy „dlaczego i po co” należy podjąć wskazane działania? Następnie ustalamy priorytety i harmonogram działań.Szkolenia BHP i nie tylko.

Szkolenia BHP

Dobre, skuteczne i ciekawe szkolenia z zakresu BHP są podstawą dla budowania w firmie kultury bezpieczeństwa. Świadomy pracownik każdego szczebla będzie zainteresowany stosowaniem zasad BHP w praktyce.
Staram się by szkolenie BHP nie było nudne, dostosowane do wymagań zakładu, ale i do uczestników; a opinie pracowników „to najlepsze szkolenie BHP w jakim kiedykolwiek brałem udział” jest dla mnie największą nagrodą i sprawia, że czuję, że moja praca ma sens.

Szkolenia BHP Opole
Oferuję szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowników oraz dla pracodawców. Rodzaje szkoleń z zakresu BHP:
 • szkolenia wstępne BHP,
 • szkolenie okresowe BHP: dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dla pracodawców oraz osób na stanowiskach kierowniczych, dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie niebezpiecznych (np. praca na wysokości, praca z substancjami niebezpiecznymi itp.).
szkolenia ppoż
Na życzenie klienta zorganizuję również:
 • szkolenie z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów (Uwaga! – nowy wymóg obowiązkowych szkoleń pracowników)
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego,
 • szkolenie ppoż., np. ćwiczenia ewakuacji z zadymieniem pomieszczeń, ćwiczenie użycia gaśnic i hydrantów, gaszenie płonącego oleju, butli z gazem i inne,
 • szkolenie z zakresu ochrony środowiska, np. obsługi BDO.
Jeśli masz swój pomysł na szkolenie, potrzebujesz szkolenia "szytego na miarę" skontaktuj się z nami, przygotuję ofertę specjalnie dla Ciebie.

Szkolenia są organizowane w formie otwartej i zamkniętej.
Napisz maila: biuro@asbhpopole.pl. Zadzwoń: 606 106 580

Przeprowadzę szkolenie BHP.


Diizocyjaniany

Szkolenia izocyjaniany

Szkolenie z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.


Obowiązki pracodawców związane ze stosowaniem diizocyjanianów przez pracowników weszły w roku 2020r.

Pracodawco – diizocyjaniany to substancje, dla których klinicznie udowodniono działanie alergizujące na drogi oddechowe (np. astma) i skórę (np. atopowe zapalenie skóry, pęcherze, nadżerki, pokrzywka). Związki nieprawidłowo stosowane mogą doprowadzić do chorób zawodowych Twoich pracowników.

Jeśli nie wiesz czy w stosowanych w zakładzie substancjach występują diizocyjaniany – pomogę Ci to zweryfikować.
Pomogę Ci również dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej dla pracowników, zaproponuję wdrożenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych (np. odpowiednie instrukcje, oceny ryzyka zawodowego, szkolenia, czas pracy, itp.) który wpłynie na minimalizację kontaktu pracowników z diizocyjanianami, a tym samym zminimalizuje ryzyko wystąpienia choroby zawodowej.
Przeprowadzę szkolenie z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów. Pracodawco od 23 sierpnia 2023 każdy pracownik, który ma kontakt z diizocyjanianami musi takie szkolenie odbyć raz na 5 lat. Z wykształcenia jestem nauczycielem chemii – szkolenie przeprowadzę nie tylko profesjonalnie, ale i ciekawie, pracownicy otrzymają wiedzę niezbędną do wdrożenia bezpiecznych zachowań, a Ty Pracodawco otrzymasz gwarancję prawidłowo, zgodnie z prawem przeprowadzonego szkolenia.
Napisz maila: biuro@asbhpopole.pl. Zadzwoń: 606 106 580

Przeprowadzę szkolenie z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.Nadzór BHP (outsourcing):

To usługa kompleksowa, w ramach której wykonujemy zadania służby BHP w zakładzie. Usługa związana jest regularnymi wizytami w zakładzie. W ramach nadzoru BHP wykonujemy zadania:
 • przeprowadzanie regularnych kontroli warunków pracy,
 • bieżące informowanie Pracodawcy o zdiagnozowanych zagrożeniach zawodowych oraz przygotowanie wniosków zmierzających do ich usunięcia,
 • przedstawianie Pracodawcy okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje technicznych oraz organizacyjnych zmian mających wpływ na poprawę warunków pracy,
 • udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń,
 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP,
 • prowadzenie dokumentacji BHP,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie ocen ryzyka zawodowego, instrukcji BHP,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów dotyczących BHP,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • monitorowanie i bieżące informowanie o zmianach w przepisach BHP i ppoż.,
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli PIP, PIS, PSP oraz pomoc w realizacji nakazów.
nadzór bhp opoleWdrożenie nadzoru BHP proponuję w 2 etapach:

Etap I – audyt obecnych warunków BHP w zakładzie pracy. Ocena zastanych warunków pracy, ustalenie braków i potrzeb. Pozwala to na stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb klienta i do warunków BHP zastanych. Obejmuje realizację zadań koniecznych, wynikłych w audycie wstępnym oraz zadania służby BHP.

Etap II – realizacja zadań służby BHP

Skontaktuj się z naszym biurem a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Oferujemy również kompleksową obsługę z zakresu Ochrony Środowiska.

Usługi z zakresu ochrony środowiska:

 • Gospodarka odpadami – dzięki wieloletniej praktyce pomogę rozwiązać problemy związane z gospodarowaniem odpadami, proponuję: szkolenia dla pracowników, wykonanie oceny zgodności z prawem, zaproponuję optymalne rozwiązania (magazynowanie, odbiorcy, obrót odpadami, itp.), oferuję sporządzanie dokumentacji celem uzyskania pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, uzyskiwanie decyzji, sporządzanie opinii, założenie konta w BDO i pomoc w jego obsłudze.
 • Wykonywanie sprawozdań:
  1. naliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie sprawozdania (składane do Marszałka Województwa),
  2. KOBiZE,
  3. PRTR,
  4. zbiorcze zestawienia o odpadach (wytworzonych, zebranych, przetworzonych) – w systemie BDO,
  5. naliczenie opłaty produktowej za opakowania i produkty wprowadzone na rynek, sporządzenie sprawozdań – w systemie BDO,
 • Sporządzanie dokumentacji:
  1. operatów przeciwpożarowych (wymaganych przy wnioskach o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów),
  2. zgłoszeń instalacji emitujących zanieczyszczenia do powietrza oraz sporządzanie wniosków o uzyskanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza,
  3. operatów wodnoprawnych na pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
 • Sporządzenie Karty Informacyjnej o Przedsięwzięciu oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 • Monitorowanie i bieżące informowanie o zmianach w prawie ochrony środowiska.
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli WIOŚ i innych organów administracji oraz pomoc w realizacji nakazów.BDO - Baza Danych o Odpadach

BDO – popularna nazwa Baza Danych o Odpadach, ale tak naprawdę to system teleinformatyczny, a jego pełna nazwa to:
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

audyt bdo opole
Jeśli wiesz lub właśnie dowiedziałeś się, że Twoja firma ma "jakieś" obowiązki do wykonania w BDO, ewidencje, może sprawozdanie ? Nie wiesz jakie sprawozdanie ? Nie wiesz, jak je zrobić ?
Skontaktuj się ze mną, pomogę.
wspolpraca bdo opole
Może po prostu szukasz firmy, która w imieniu Twojej firmy będzie wykonywać wszystkie obowiązki z prowadzeniem BDO?
Skontaktuj się ze mną, pomogę.
szkolenia bdo opole
Może chciałbyś się nauczyć lub przeszkolić pracowników, jak prawidłowo obsługiwać system BDO ? A może szukasz szkolenia dla firmy na temat teorii i/lub praktyki w obszarze objętym BDO, tj. gospodarowanie odpadami, opakowaniami, zużytym sprzętem elektrycznym, bateriami, smarami, itp. ?
Skontaktuj się ze mną, pomogę.
produkcja bdo opole
Pakujesz produkowane towary i wysyłasz je w Polskę lub „w świat” i chciałbyś mieć pewność, że wypełniasz obowiązki w 100% i nie grożą Ci kary środowiskowe. Czy wiesz, że etykieta na towarze to opakowanie? Paleta to opakowanie? Jeśli chcesz być pewien, że jesteś całkowicie „w porządku” i przypadkiem nie masz jakichś opakowań, za które niespodziewanie będziesz musiał zapłacić kary środowiskowe ?
Skontaktuj się ze mną, pomogę.
Napisz maila: biuro@asbhpopole.pl. Zadzwoń: 606 106 580

Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu. Pomogę.

odpady bdo opole
Pomogę również uporządkować wszelkie zagadnienia związane z gospodarowaniem Twoimi odpadami. Masz odpad i nie wiesz, jak go sklasyfikować? Wytworzyłeś odpad i nie wiesz czy powinien być w BDO zarejestrowany jako wytworzony „w instalacji” lub „poza”? A może powinien być wytworzony w wyniku Twojej działalności usługowej, w innej gminie, powiecie, województwie niż siedziba Twojej firmy? Poradzę, jak magazynować odpady, jakie należy stosować pojemniki, jak znakować pojemniki z odpadami.
oddanie odpadow bdo opole
Chciałbyś przekazać odpady pracownikom, sąsiadowi, lub po prostu tzw. „osobie fizycznej”? Np. masy ziemne (tak – wg przepisów to odpad), gruz, drewno, papier, karton i nie wiesz czy Ci wolno? Nie wiesz, jak zrobić to prawidłowo z przepisami?
decyzje administracyjne bdo opole
Prowadzisz działalność i nie wiesz, czy powinien mieć jakieś decyzje administracyjne na to?
odbior bdo opole
Masz odpady i nie wiesz co z nimi zrobić? A może masz odpady i chciałbyś znaleźć tańszego, ale dobrego odbiorcę.
Napisz maila: biuro@asbhpopole.pl. Zadzwoń: 606 106 580

Od wielu lat (naprawdę od wielu) pracuję w branży odpadowej. Wiem dużo na jej temat i wciąż się uczę… z Wami.
Z przyjemnością podzielę się swoja wiedzą.
Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu. Pomogę.

Cennik usług

Poniższy cennik zawiera ceny netto, orientacyjne. Szkolenia BHP i ppoż. są zwolnione z VAT, do pozostałych usług należy doliczyć 23% VAT.
Szkolenia wstępne BHP:
Szkolenie dla 1 pracownika
od 80 zł/osoba
Szkolenie dla więcej niż 1 pracownika
od 50 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, na stanowiskach robotniczych (bez prac szczególnie niebezpiecznych):
Szkolenie dla 1 pracownika
od 100 zł/osoba
Szkolenie dla więcej niż 1 pracownika
od 80 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracą, pracowników inżynieryjno-technicznych:
Szkolenie dla 1 pracownika
od 150 zł/osoba
Szkolenie dla więcej niż 1 pracownika
od 120 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne (np. praca na wysokości, praca z użyciem substancji szczególnie niebezpiecznych, spawacze, lakiernicy, i inne):
Szkolenie dla 1 pracownika
od 120 zł/osoba
Szkolenie dla więcej niż 1 pracownika
od 100 zł/osoba
Inne szkolenia, np. diizocyjaniany, pierwsza pomoc, ewakuacji, ppoż., ochrona środowiska
wycena indywidualnie,
Inne usługi z zakresu BHP, ppoż.:
Audyt BHP i ppoż.
wycena indywidualnie,
Stały nadzór BHP
od 300 zł/m-c, cena uzależniona od ilości pracowników, specyfiki i wielkości zakładu
Postępowanie powypadkowe
od 500 zł, wliczony jeden dojazd na miejsce wypadku, zebranie materiałów, rozmowę z poszkodowanym i świadkami (max dwóch), opracowanie dokumentacji powypadkowej
Ocena ryzyka zawodowego
od 150 zł/stanowisko
Instrukcje BHP
od 100 zł/szt.
IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót)
od 500 zł./szt.
Pozostała dokumentacja BHP (np. wykazy prac, regulaminy, ewidencje, sprawozdania, rejestry badań stanowisk pracy)
wycena indywidualnie
Odpowiedzi na wystąpienia i nakazy Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej
wycena indywidualnie
Opinie, oceny, na życzenie klienta sporządzone wspólnie z współpracującą kancelarią prawną
wycena indywidualnie
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
wycena indywidualnie
Opracowanie Dokumentacji Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz Oceny Ryzyka Wybuchu
wycena indywidualnie
Ocena zgodności maszyn z wymaganiami minimalnymi
wycena indywidualnie
Instrukcje eksploatacji maszyn
wycena indywidualnie
Usługi z zakresu Ochrony Środowiska:
Audyt z zakresu Ochrony Środowiska
wycena indywidualnie
Stały nadzór OŚ
od 100 zł/m-c, cena uzależniona od specyfiki zakładu, rodzajów i wielkości emisji,
Obsługa BDO
wycena indywidualnie, od 100 zł/ rok, uzależniona od wielkości "obrotu" odpadami przez firmę,
Szkolenia z zakresu obsługi BDO
wycena indywidualnie
Opinie, oceny, na życzenie klienta sporządzone wspólnie z współpracującą kancelarią prawną
wycena indywidualnie
Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami w firmie, przedstawienie rozwiązań zgodnych z prawem, szkolenie dla pracowników
wycena indywidualnie
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska, np. emisyjne do Marszałka, KOBiZE, PRTR
wycena indywidualnie
Skontaktuj się z nami

Zaintersowała Cię nasza oferta ?     Poznaj szczegóły !

Porozmawiaj: 606 106 580   
Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.

Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.

Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.

Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.